kader 04
logois
iokai shiatsu

mijn opleiding
emotional freedom technique
geschiedenis van iokai shiatsu